Regulamin konkursu "Sposoby na ząbkowanie" ("Regulamin").

redakcja
15.07.2020 10:06
A A A

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Sposoby na ząbkowanie” zwanego dalej „Konkursem” oraz fundatorem nagród konkursowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest także Miralex Sp. z o.o z siedzibą w Pile, ul. Lotnicza 4, 64-920 Piła, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000011534, kapitał zakładowy 226.125,00 zł, NIP 764-000-13-60, REGON 004610793, zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu eDziecko.pl  prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html zwanego dalej „Serwisem” w dniach od 20 lipca 2020 roku do 15 września 2020 roku.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Serwisu.

5. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 20 lipca 2020 roku od godziny 12:00 do 15 września 2020 roku do godziny 23.59, wypełnić dostępny na stronie Serwisu formularz konkursowy tj:

a) odpowiedzieć na pytanie: „jak radzisz albo radziłaś/eś sobie z ząbkowaniem Twojego maluszka?”; wypowiedź konkursowa nie może przekroczyć 1000 znaków ze spacjami;

b) zadać pytanie ekspertowi – pediatrze - na najciekawsze pytania pediatra odpowie podczas webinaru na Facebooku eDziecko.pl;

c) podać dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko, miasto zamieszkania oraz adres e-mail;

d) zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa umieszczonego w formularzu konkursowym.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

5. Uczestnik Konkursu zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6. Praca konkursowa może zostać zamieszczone na stronach Serwisu, na profilach Serwisu utrzymywanych w serwisie Facebook i Instagram. Zwycięskie prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na stronie serwisu internetowego prowadzonego przez Fundatora, jak również utrzymywanych przez niego kont w serwisie Facebook i Instagram.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust 1 powyżej, jury wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 a);

b) laureata drugiego miejsca,  któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 b);

c) laureata trzeciego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 c);

d) siedem wyróżnień, a uczestnikom, którzy nadesłali wyróżnione prace, zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 d).

3. Wyłaniając laureatów, jury będzie się kierować w szczególności pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac konkursowych.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Do dnia 22 września 2020 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich laureatów Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez każdego z nich w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu.

6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie są:

a) dla laureata pierwszego miejsca – zestaw, w skład którego wchodzą:  

- pasta do zębów ze szczoteczką silikonową Nenedent Baby, pasta do zębów Nenedent bez fluoru, pasta do zębów Nenedent z fluorem, kubeczek i cztery szczoteczki;

- zabawka niemowlęca Fisher-Price – Wesoła piłka nożna;

- 4 książki: „Karmienie piersią. Siedem naturalnych praw” Nancy Mohrbacher Kendall-Tackett Kathlee, „Jest z nami dziecko.Poradnik początkujących rodziców” Joanna Szulc, „Mały smakosz. Jak wychować dziecko, by jadło chętnie i zdrowo” Nimali Fernando, Melanie Potock, „Spokojny sen. Przewodnik dla rodziców niemowląt i małych dzieci” Sarah Ockwell-Smith;

b) dla laureata drugiego miejsca – zestaw, w skład którego wchodzą:

- pasta do zębów ze szczoteczką silikonową Nenedent Baby, pasta do zębów Nenedent bez fluoru, pasta do zębów Nenedent z fluorem, kubeczek i cztery szczoteczki;

- zabawka niemowlęca Fisher-Price – Wesoła piłka nożna;

- 3 książki: „Karmienie piersią. Siedem naturalnych praw” Nancy Mohrbacher Kendall-Tackett Kathlee, „Jest z nami dziecko.Poradnik początkujących rodziców” Joanna Szulc, „Mały smakosz. Jak wychować dziecko, by jadło chętnie i zdrowo” Nimali Fernando, Melanie Potock,;

c) dla laureata trzeciego miejsca – zestaw, w skład którego wchodzą:

- pasta do zębów ze szczoteczką silikonową Nenedent Baby, pasta do zębów Nenedent bez fluoru, pasta do zębów Nenedent z fluorem, kubeczek i cztery szczoteczki;

- zabawka niemowlęca Fisher-Price – Edukacyjny wielorybek;

- 2 książki: „Karmienie piersią. Siedem naturalnych praw” Nancy Mohrbacher Kendall-Tackett Kathlee, „Jest z nami dziecko.Poradnik początkujących rodziców” Joanna Szulc;

d) dla laureatów wyróżnień  – po jednym zestawie, w skład którego wchodzą:

- pasta do zębów ze szczoteczką silikonową Nenedent Baby, pasta do zębów Nenedent bez fluoru, pasta do zębów Nenedent z fluorem, kubeczek i cztery szczoteczki

2. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 30 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6, z tym jednak zastrzeżeniem, że Organizator nie oferuje możliwości wysłania nagrody poza terytorium Polski.

3. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres piekne_zabki@gazeta.pl z dopiskiem „Sposoby na ząbkowanie”.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§ 7. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”).

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: piekne_zabki@gazeta.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu, a podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym

Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług

informatycznych, a dane laureatów na potrzeby wysyłki nagród oraz publikacji wyników Konkursu Fundatorowi oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.